REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO W GORLICACH

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego”

2.       Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej www.gorlice.szkoleniazawodowe.com.pl

3.       Za przebieg i organizację szkolenia odpowiada Organizator, czyli Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego”

4.       Organizator zapewnia kadrę dydaktyczną szkolenia teoretycznego i praktycznego, której kwalifikację zgodne są z wymogami programu kształcenia.

5.       Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1.       Uczestnikiem szkolenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna

2.       Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

- wypełnienie i przesłanie drogą e-mail: cszgor@poczta.onet.pl formularza zgłoszeniowego

      F-11 dostępnego na stronie internetowej www.szkoleniazawodowego.com.pl

- zgłoszenia uczestnictwa można dokonać również telefonicznie bądź osobiście w Biurze Obsłudze Klienta

3.      .Zgłoszenie na szkolenie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne    

                 z zaakceptowaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.

4.      Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

5.  Osoby zapisane na szkolenie zostają powiadomione o terminie i godzinie szkolenia telefonicznie co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem

6.      Uczestnicy zobowiązani są do:

- uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć. Uczestnik może zostać skreślony z listy, co skutkuje nieukończeniem szkolenia, jeżeli nie uczestniczył w co najmniej 80% zajęć

- uiszczenia opłaty za szkolenie w wyznaczonym terminie

- podpisania listy obecności oraz listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych (formularz F- 12)

- wypełnienia ankiety oceny szkolenia i wykładowcy(Formularz F-13)

- potwierdzenia odbioru zaświadczeń (formularz   F- 14)

7.       Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe

8.      Po odbyciu szkolenia uczestniczka/uczestnik przystępuje do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

9.      Uczestnictwo w szkoleniu jest  potwierdzone zaświadczeniem

 

      § 3 Warunki płatności

 

 1. Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 2. Wszystkie ceny podane w ofercie szkoleń są cenami brutto.
 3. Uczestnik powinien najpóźniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50 % ceny szkolenia na konto Stowarzyszenia „Centrum Szkolenia Zawodowego”  ul. Michalusa 1/4 , 38-300 Gorlice, BANK PEKAO S.A ODDZIAŁ                       W GORLICACH 41 1240 2542 1111 0000 3161 2928. W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz tematykę szkolenia. W przypadku sektora publicznego Organizator akceptuje płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.
 4. W pierwszym dniu szkolenia zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności do ostatniego dnia szkolenia.
 5. W przypadku gdy kurs kończy się egzaminem państwowym warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest  wcześniejsze uregulowanie opłaty za kurs.

§ 4 Rezygnacja ze szkolenia

 

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z opłaconego szkolenia i zwrotu opłaty w wyjątkowych sytuacjach ( tj. ciężka choroba, wypadek lub inne zdarzenia losowe)
 2. W przypadku rezygnacji po zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie , uczestnik jest zobowiązany do poniesienia 100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu, jeżeli nie złożył rezygnacji 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Rezygnację należy przesłać na adres e-mail: cszgor@poczta.onet.pl  bądź złożyć osobiście Biurze Obsługi Klienta
 4. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma
 5. Zwrot kosztów nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
 6. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia  z przyczyn niezależnych od Organizatora (zdarzenia losowe)

     § 5 Zasady składania reklamacji

 

1.                  1.Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji  z przeprowadzonego szkolenia.

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie w terminie 3 dni od dnia zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa/imię lub nazwisko Uczestnika , podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego), nazwę i termin szkolenia, jak również wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt. 2

 

                                                    § 6 Ochrona danych osobowych                                                   

 

1.       Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

2.       Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

       1.                     Aktualny regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora

 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie
 2. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

       5.            Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r.

 

 

Galeria produktu

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
24 czerwiec
godzina 15:00
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
28.06.2024 r.
godzina 8:00
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Kurs ręcznego cięcia plazmowego blach i rur
20 czerwiec 2024 r.
godzina --:--
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Szkolenie z zakresu stylizacji paznokci
lipiec 2024
godzina --:--
do ustalenia, przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07.00 - 15.00
Wtorek 07.00 - 15.00
Środa 07.00 - 15.00
Czwartek 07.00 - 15.00
Piątek 07.00 - 15.00
2019 Copyright - Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach. Wszelkie prawa zastrzeżone